- Google Arama Nas?l al???r?

Google Arama Nas?l al???r?

Google Arama Nas?l al???r?

Googlea arama a?? kullan?c?n?n www.google.comdan giri? yap?p anahtar kelimesini yazd?ktan sonra Google?n bunu 

kay?tl? ola?anst byk veri taban?n? tarayarak en do?ru ve en faydal? ba?ka bir deyi?le en alakal? veriyi kullan?c?n?n ekran?na s?ral? bir ?ekilde getirmesidir. ok say?da web sitesi ieri?inin taranmas? ve sonucun alakal? bir ?ekilde ola?anst bir h?zda ve ola?an st demografik ve yerel ili?kilendirmeler ile bu sonular?n kullan?c?ya sunulmas? Google?n en byk i? fikridir.

Asl?nda ne kadar basit gibi grnyor de?il mi?

Web sitenizi yapt?ktan sonra, potansiyel ziyaretilerinizin arama sonular?nda sitenizi bulmalar?n? istersiniz. Arama motorlar?nda hedefledi?iniz kitlenin sitenizde bir trafik olu?turmalar?n? ve geri bildirimlerde bulunmas? web sitesi sahibin beklentisidir.  ncelikle kendinizi kullan?c?n?z yerine koyarak veya te?his aralar? ile nas?l grnd?nz inceleyebilirsiniz.

Sitenizin Google aramada nas?l grnd?n merak ediyorsan?z Google'?n ?nternet'te sayfalar? nas?l tarad???n?, dizinimizde nas?l saklad???n? ve e?itli algoritmalar ile s?ralama faktrlerini kullanarak arama sonular?nda nas?l sundu?unu anlaman?z nemlidir.