- Seoda Anahtar Kelime Teknikleri

Seoda Anahtar Kelime Teknikleri

Seoda Anahtar Kelime Teknikleri

SEO yani arama motoru optimizasyonu' nun amac? arama motorlar?nda st s?ralarda listelenmektir. Anahtar kelime ise bir yaz?da konuyu yans?tan kelime ve kelime gruplar?rd?r. Tek bir kelime olaca?? gibi kelime grubuda olabilir. Kullan?c?lar?n herhangi bir konu ile ilgili arama motoruna (Google, Youtube vs..) yazd?klar? kelime veya kelime gruplar?na anahtar kelime denir.

Seo' da anahtar kelime teknikleri uygulamas? iin, ilk olarak do?ru anahtar kelimeyi, kelimeleri semeliyiz. nk anahtar kelimemizi do?ru semek web sitemizin kullan?c?lar taraf?ndan bulunmas? demektir. Fakat bunlar iin do?ru anahtar kelimeleri sememiz gerekir.

Do?ru anahtar kelimeleri bulabilmemiz iin baz? a?amalar vard?r. Bu a?amalar? ?u ?ekilde s?ralayabiliriz;

anahtar kelime(keyword) listesinin olu?turulmas?,
Sektrmz ile alakal? kelime trevlerinin seilmesi,
.Adwords kullanarak anahtar kelime' nin analizi, kullan?m s?kl??? kontrol,
Anahtar kelimelerinin aranma say?s?n?n belirlenmesi,
Anahtar kelimelerinin rekabetlerinin belirlenmesi,
Anahtar kelimelerinin kr btesinin belirlenmesi
Yukar?daki a?amalar ile birlikte Seo, arama motoru optimizasyonu anahtar kelime tekni?inin temelini atm?? olaca??z.

Daha sonra ise bu haz?rlad???m?z anahtar kelimeleri web sitemize yerle?tirmemiz gerekmekterdir.

Kelimeleri yerle?tirebilece?imiz en nemli alanlar;

Ba?l?klar,
Alt ba?l?k,
?erik,
URL' ler,
Meta Ac?klamalar? 'd?r.
Tm bunlardan sonra ise geriye sadece Google'?n cezalar?ndan korunmak kald?. nk Google her ieri?e de?er vermiyor, web sitenizi ziyaret ederek sahte veya kopya ierikli, ok fazla kelime etiketli, gereksiz anahtar kelime kullanm?? sitelere ceza veriyor.

Bu cezalardan korunmak iin; 

Anahtar kelimeleri gizlemekten ka?n?n: Anahtar kelimelerin renklerini arka plan ile ayn? yapmay?n, anahtar kelimelerinizi CSS ile gizlemekten sak?n?n.
Sitenizi gereksiz anahtar kelime ile doldurmaktan ka?n?n: Konu ile alakas?z anahtar kelime kullan?m?ndan, Ba?l?klar, URL vb. yerleri anahtar kelime doldurmaktan ka?n?n yoksa Google bu yapt???n?z? spam olarak grebilir.
?eri?inizde kullan?d???n?z kelime say?s?na dikkat edin, konunuz ile alakas? olmayan kelimeleri kullanmaktan ka?n?n.
Bu a?amalar? do?ru bir ?ekilde gerekle?tirdi?inizde, anahtar kelimelerini do?ru seip, do?ru yerlerde kulland???n?zda arma motorlar?nda ilk s?ralarda listelenebilirsiniz.