- Alt Yap? Kurulumu

Alt Yap? Kurulumu

Alt Yap? Kurulumu


blog-details


A? (Network) Nedir ?

Kullan?c?lar?n, bilgisayar sistemindeki donan?m ve yaz?l?m kaynaklar?n? payla?malar?n? sa?layan sistemlerdir. A? yap?s?n? temel olarak; A? Altyap?s?, Aktif Cihazlar ?eklinde iki blme ay?rabiliriz.

A? Alt Yap?s? Nedir ?

A? altyap?s?, bilgisayarlar? birbirine ba?layan, Kablolar, Kabinler, Paneller, Prizler, Kablo Kanallar? gibi pasif bile?enleri ierir.

Aktif Cihazlar Nelerdir?

Aktif Cihazlar, a? altyap?s? zerinde ileti?imi sa?layan elektronik cihazlard?r. Bu cihazlar, Bilgisayarlar (sunucu, istemci vs.) ve bunlar zerinde al??an yaz?l?mlar (e-posta sunucusu, web sunucu, dns sunucu vs.) Hub / switch / router / firewall gibi a? trafi?ini yneten cihazlar. Print server gibi a? zerinde bir donan?m? ya da hizmeti kullan?c?lara ula?t?ran cihazlar. Kablosuz a? cihazlar? gibi cihazlard?r. A? zerinde ileti?im, yetkilendirme, payla??m, gvenlik bu cihazlar ve zerlerinde al??an yaz?l?mlar ile sa?lan?r.

A? Kurulum Hizmetleri

Yukar?da, a? altyap?s? ve aktif cihazlar ba?l?klar? alt?nda say?lan a? bile?enleri ile ilgili a?a??daki hizmetleri sunmaktay?z. A? yap?s?n?n projelendirilmesi, Kablo kanallar?n?n, prizlerin, a? kablolar?n?n (UTP, Fiber Optik vs.), elektrik altyap?s?n?n montaj?, A? cihazlar?n?n, kabinlerin, panellerin montaj?, A? cihazlar?n?n kurulumu, ayarlanmas?, al??t?r?lmas?, A? sunucu i?letim sitemleri kurulumu (Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Novell Netware Server gibi). A? ve Internet hizmetlerinin kurulumu (aktif directory, novell nds, dns, web server, exchange server, SQL server gibi hizmetlerin kurulmas?) A? ve Internet hizmetlerinin ayarlanmas?, dzenlenmesi (Kullan?c? yetkilendirme; dosya, yaz?c? vs. kaynaklar?n payla?t?r?lmas? vb. ).