- DATA CENTER

DATA CENTER

DATA CENTER


blog-details


Veri Merkezi Hizmeti;

ISS Manager yaz?l?m? local bar?nd?r?lan sunucular?n?zda ve veri merkezimiz bnyesinde bar?nd?r?lan sunucu altyap?lar?nda sorunsuz olarak al??abilmektedir. Veri merkezimizin tercih edilmesi Network, Enerji, So?utma ve projenin operasyonu iin nemlidir. Network eri?imi Trk Telekom zerinden sa?lanmakta olup 2 farkl? santralden ve 2 farkl? ring ba?lant? yap?larak 4 farkl? noktadan yedekli olarak sa?lanmatad?r. Ana omurga ekipmanlar? tamamen yedekli olarak al??maktad?r. Ayr?ca network gvenli?ini sa?lamak amal? iste?e ba?l? olarak Firewall Hizmeti sa?lanabilmektedir. Kesintisiz enerji sa?lamak ad?na veri merkezi bnyesinde AKSA N+1 jeneratrler kullan?lmaktad?r. Jeneratr gei?lerini sa?lamak iin ise veri merkezi bnyesinde Eaton UPS sistemleri bar?nd?r?lmaktad?r. Veri merkezi so?utma ihtiyalar? Liebert Hiross iklimlendirme sistemleriyle sa?lanmaktad?r. Ayr?ca kabin yap?lar? en iyi so?utma yap?s?na gre dzenlenmi?tir. Operasyon k?sm?nda veri merkezi taraf?ndan 7/24 hizmet verilip o anki ihtiyalar?n?z zmlenmektedir. Veri merkezimizden sunucu kiralama ve bar?nd?rma i?lemleri yapmaktay?z.